Regulamin

 • 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego sklep.mark.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 • 2 Postanowienia ogólne

 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego mark.pl jest Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mark” Marzanna Kiezik, ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko, NIP: 845-000-43-67, REGON: 790033720.

 1. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu,
  w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność strony internetowej mark.pl
  i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisu autorskiego.
 2. Znak towarowy jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.
 3. Organem, który zarejestrował działalność gospodarczą i wydał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1064 jest Burmistrz Miasta Giżycko
 • 3 Definicje

 Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca posiadający jednoosobową działalność gospodarczą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane
  z działalnością Sprzedającego.
 6. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mark” Marzanna Kiezik, ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko, NIP: NIP: 845-000-43-67, REGON: 790033720.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 • 4 Zamówienie

 Wymogiem technicznym do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia (znajdującego się na stronie mark.pl) oraz podanie danych kontaktowych Klienta.

 1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Koszt przesyłki pokrywa kupujący. O ostatecznej cenie zamówienia Klient jest informowany po upieczeniu i zważeniu ciasta.
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu
  i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna
  do poprawnego złożenia zamówienia.
 4. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 • 5 Warunki i termin płatności

 Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 1. Przedpłata. Po przesłaniu przez nas wiadomości e-mail z informacją o statusie zamówienia i kwoty do zapłaty, Klient zobowiązuje się opłacić zamówienie i przesłać za pomocą wiadomości e-mail potwierdzenie dokonania płatności.
 2. Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 4. Termin płatności
  4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówka przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient powinien dokonać płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient powinien dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 • 6 Warunki i terminy zamówienia

 Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych.

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem (przedpłata) zamówienie zostanie przekazane do wysyłki po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 4.  Konsument w momencie składania zamówienia za pomocą przycisku oznaczonego w łatwo czytelny sposób napisem „KUPUJĘ I PŁACĘ”  wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody
  w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 8. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wysyłki dane produktu ze względu na jakiego właściwości – łamliwość podczas transportu (mrowisko).

  7 . Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adresmark@mark.pl lub kurierem (DPD)
  na adres P.H. Mark Marzanna Kiezik, ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko.
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres: Z. P.H. Mark Marzanna Kiezik, ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko wraz z potwierdzeniem sprzedaży
  i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie www.sklep.mark.pl
 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.sklep.mark.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży
  są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 k.c. (Kodeksu cywilnego) oraz 560 k.c. (Kodeksu cywilnego).
 3. Zgodnie z przepisami prawa art. 12 ust. 1 pkt. 21 Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adresmark@mark.pl lub kurierem (DPD) na adres Z.P.H. Mark Marzanna Kiezik, ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko.
 2. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem. Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto bankowe na numer konta podany
  w formularzu.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 6. Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócił konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – art. 32 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Art.21. 
  Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 8. Art.30
  pkt.3. 
  Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
  1)przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;
  2)przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. 
 9. Art.32.

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Dane osobowe

 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie mark.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

e-mail: mark@mark.pl, nr tel. 87 428 32 71